top of page

PRIVACYVERKLARING 

 

Praktijk Liesbeth Alkema vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met Praktijk Liesbeth Alkema

 

Artikel 1                      Wie ben ik?

 

Praktijk Liesbeth Alkema is een eenmanszaak, gevestigd te Sauwerd aan de Meidoornlaan 12. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68977484. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2                      Welke gegevens gebruik ik?

 

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

 

Ik verwerk uw naam of de naam van uw kind, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren en de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan het bsn-nummer van uw kind, leefsituatie en gegevens die van belang zijn omtrent het gezin of bijvoorbeeld de schoolsituatie van een kind. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens 20 jaar.

 

In uw dossier leg ik daarnaast de gegevens die naar voren zijn gekomen uit het intake formulier en onze sessies vast. Dit doe ik om u een juist traject te kunnen bieden.

 

Voor het goed kunnen uitvoeren van mijn boekhouding zal ik uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en betalingsgegevens tot 7 jaar bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw naam of de naam van uw kind,  eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, klantnummer, factuurnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.

 

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik uw naam of de naam van uw kind, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten toevoegen in het klantenbestand en tot 1 jaar na afhandeling bewaren.

 

 

Wanneer u contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om uw naam, e-mail en telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch (alleen) voor mij zichtbaar. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik nadat uw aanvraag is afgerond.

 

Uw gegevens worden zodanig opgeslagen, digitaal dan wel op papier, dat alleen Praktijk Liesbeth Alkema inzage in deze gegevens heeft. Voor het eventueel digitaal verzenden van deze gegevens wordt gebruik gemaakt van een beveiligd e-mailsysteem.

 

Artikel 3                     Hoe verkrijg ik deze gegevens?

 

Bovenstaande gegevens heb ik van u als klant of contactpersoon verkregen, omdat u deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan ik gegevens krijgen van scholen, logopedisten, gemeenten, huisartsen of collega’s met wie ik een samenwerking heb. Deze doorgifte van gegevens vindt enkel plaats na uw expliciete toestemming.

 

Artikel 4                     Welke rechten hebt u met betrekking tot deze gegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij hebt laten verwerken.

 

1. Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Praktijk Liesbeth Alkema om uw gegevens in te zien.

2. Wijziging - Als u op basis van inzage in uw gegevens iets aan wil laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.

3. Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht - Mocht u de gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, hebt u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik aan u kan leveren.

 

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar praktijkliesbethalkema@outlook.com. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

 

Artikel 5                     Wie ontvangen jouw gegevens?

 

Praktijk Liesbeth Alkema zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, Tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6                     Slotbepalingen

 

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar praktijkliesbethalkema@outlook.com. Als u een klacht hebt over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

LogoScopic (1).png
bottom of page